Home » Công tác Đoàn tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-24 13:45:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Công tác Đoàn tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 22/06/2020)
           
Công tác Đoàn tiếng Anh là youth activities. Phiên âm là juːθ ækˈtɪvəti. Công tác Đoàn là việc phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội để đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

Công tác Đoàn tiếng Anh là youth activities. Phiên âm là /juːθ ækˈtɪvəti/. Công tác Đoàn (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) là việc đoàn viên phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và gia đình để chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

Một số cụm từ liên quan đến công tác Đoàn.

HoChiMinh Communist Youth Union /ˈkɒmjənɪst juːθ ˈʌnjən/: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Vietnamese Students’ Association /viːetnəˈmiːz ˈstjuːdnt əˌsəʊsiˈeɪʃn/: Hội Sinh viên Việt Nam.

Secretary /ˈsekrətri/: Bí thư.

Deputy Secretary /ˈdepjuti ˈsekrətri/: phó Bí thư.

Member of the Executive Committee /ˈmembə(r) əv ðə ɪɡˈzekjətɪv kəˈmɪti/: Ủy viên Ban chấp hành.

Member of the Standing Committee /ˈmembə(r) əv ðə ˈstændɪŋ kəˈmɪti /: Ủy viên Thường vụ.

Member of the Secretariat /ˈmembə(r) əv ðə ˌsekrəˈteəriət/: Ủy viên thư ký.

Chairman /ˈtʃeəmən/: Chủ tịch.

Vice Chairman /vaɪs ˈtʃeəmən/: Phó Chủ tịch.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến công tác Đoàn.

Determining the mission of the youth activities is very important.

Xác định được nhiệm vụ của công tác đoàn là hết sức quan trọng.

In youth activities, cadres must know how to criticize at the right time, in the right place, gently.

Trong công tác Đoàn, người cán bộ phải biết phê bình đúng lúc, đúng chỗ, nhẹ nhàng.

Youth activities report is a form of information on the results of work performed by individuals and organizations.

Báo cáo công tác Đoàn là dạng thông tin về kết quả công việc mà cá nhân, tổ chức đã tiến hành.

Youth activities reporting is the task and requirement of most organizations.

Báo cáo công tác Đoàn là nhiệm vụ và yêu cầu của hầu hết các tổ chức.

Bài viết công tác Đoàn tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm