Home » Come over for dinner là gì
Today: 2024-04-17 15:41:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Come over for dinner là gì

(Ngày đăng: 18/03/2021)
           
Come over for dinner có nghĩa là đến ăn tối. Dùng để diễn đạt để đến một nơi nào đó, linh hoạt khi đến thăm ai đó ở nơi họ đang ở, đặc biệt là nhà của họ, di chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc tiến về phía ai đó.

Come over for dinner có nghĩa là đến ăn tối. Dùng để diễn đạt để đến một nơi nào đó, linh hoạt khi đến thăm ai đó ở nơi họ đang ở, đặc biệt là nhà của họ, di chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc tiến về phía ai đó.

Một số cụm động từ liên quan đến Come over for dinner: 

Come out = blosson = come into bloom: nở hoa.

Come off: đi ra khỏi.

Come through: nhận được.

Come up: xảy ra, xuất hiện.

Come with: đi kèm với.

Come into something = inherit: thừa hưởng.

Come across something = find something by chance: tình cờ bắt gặp.

Come along = go with somebody: đi cùng ai.

Come along/ on = develop or inprove: phát triển.

Come out = reveal: tiết lộ, phơi bày ra.

Một số mẫu câu tiếng Anh về Come over for dinner: 

Ron came over for dinner the other night.

Ron đến ăn tối vào đêm nọ.

Why don’t you come over for dinner?

Tại sao bạn không đến ăn tối?

Would you like to come over for dinner tonight?

Tối nay cậu đến dùng bữa tối với mình nhé?

He looks at her and asks her to come over for dinner for the first time.

Anh ấy nhìn cô ấy và yêu cầu cô ấy đến ăn tối lần đầu tiên. 

How often they entertain We might have one or two friends over, like Richard Meier might come over for dinner.

Tần suất họ giải trí Chúng ta có thể có một hoặc hai người bạn đến chơi, như Richard Meier có thể đến ăn tối.

And the witch's darker instincts are made clear when she sings: "Come over for dinner and I'll cook you a child".

Và bản năng đen tối của mụ phù thủy càng lộ rõ khi cô ấy hát: "Hãy đến ăn tối và tôi sẽ nấu cho bạn một đứa trẻ".

They invite themselves, too, sometimes seeing his wife, Christine, at church and asking Mrs. J if they can come over for a home-cooked dinner.

Họ cũng tự mời mình, đôi khi gặp vợ anh, Christine, ở nhà thờ và hỏi bà J xem họ có thể đến ăn bữa tối nấu ở nhà không.

Bài viết Come over for dinner là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm