Home » Váy cưới tiếng Anh
Today: 2024-04-24 13:33:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Váy cưới tiếng Anh

(Ngày đăng: 03/06/2020)
           
Váy cưới tiếng Anh là wedding dress. Váy cưới là lễ phục của cô dâu trong hôn lễ. Màu sắc, kiểu dáng tùy thuộc vào tôn giáo và nền văn hóa của mỗi quốc gia.

Váy cưới tiếng Anh là wedding dress

Phiên âm là /ˈwed.ɪŋ dres/.

Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề đám cưới.

Wedding /ˈwed.ɪŋ/: Đám cưới.

Groom /ɡruːm/: Chú rể.

Váy cưới tiếng Anh, SGV Bride /braɪd/: Cô dâu.

Wedding ring /ˈwed.ɪŋ ˌrɪŋ/: Nhẫn cưới.

Get married /ˈmær.id/: Kết hôn.

Bridesmaids /ˈbraɪdz.meɪd/: Phù dâu.

Grooms man /ˈɡruːmz.mən/: Phù rể.

Invitation /ˌɪn.vɪˈteɪ.ʃən/: Thiệp mời.

Tuxedo /tʌkˈsiː.dəʊ/: Áo tuxedo (lễ phục).

Reception /rɪˈsep.ʃən/: Tiệc chiêu đãi sau đám cưới.

Wedding party /ˈwed.ɪŋ ˈpɑː.ti/: Tiệc cưới.

Honeymoon /ˈhʌn.i.muːn/: Tuần trăng mật.

Wedding venue /ˈwed.ɪŋˈven.juː/: Địa điểm tổ chức đám cưới.

Vow /vaʊ/: Lời thề.

Best man /ˌbest ˈmæn/: Người làm chứng cho đám cưới.

Engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/: Đính hôn.

Dowry /ˈdaʊ.ri/: Của hồi môn.

Veil /veɪl/: Mạng che mặt.

Newlyweds /ˈnjuː.li.wed/: Cặp đôi mới cưới, vừa lập gia đình.

Mẫu câu giao tiếp chủ đề đám cưới.

Let’s get married: Chúng ta lấy nhau nhé.

They will have a honeymoon in Paris: Họ sẽ đi tuần trăng mật ở Paris.

Are you engaged? Bạn đính hôn chưa?

My wedding will be held next month: Lễ cưới của tôi sẽ được tổ chức vào tháng tới.

What a happy couple: Thật là một cặp đôi hạnh phúc.

Bài viết váy cưới tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm