Home » Đặt câu với từ công khai
Today: 2024-04-24 14:23:23

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đặt câu với từ công khai

(Ngày đăng: 27/08/2020)
           
Đặt câu với từ công khai. Công khai là khi có vài việc mà chúng ta giữ kín không cho ai biết nhưng bây giờ lại muốn nói ra, không giữ kín, không giấu giếm mà để cho mọi người khác đều biết.

Công khai là khi chúng ta nói với mọi người những bí mật.

Công khai những mối quan hệ mà trước đây chưa từng nói cho ai biết.

Một vài câu tiếng Anh về công khai.

I openly my love to my family.

Tôi công khai người yêu với gia đình mình.

Your Federation opinion polls will open a public debate.

Liên Minh của ông sẽ phải mở cuộc thảo luận công khai.

John, the last thing we need is publicity.

John, điều cuối cùng chúng ta cần là công khai.

He publicly insulted me.

Hắn công khai chửi tôi.

It’s publicity they want.

Đó là sự công khai mà họ muốn.

I wanna thank you, for your public expression of support.

Tôi muốn cảm ơn vì sự ủng hộ công khai của ông.

We reveal their atrocities to the public.

Chúng tôi công khai sự tàn bạo của họ.

Bài viết đặt câu với từ công khai được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm