Home » Tôi cần một cái ôm tiếng Anh
Today: 2024-04-17 16:22:04

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tôi cần một cái ôm tiếng Anh

(Ngày đăng: 16/06/2020)
           
Tôi cần một cái ôm tiếng Anh là I need a hug, biểu hiện sự mong muốn nhận được một hành động tiếp xúc cơ thể giữa hai hoặc nhiều người, để thể hiện sự an ủi hoặc chia sẻ niềm vui mà người được nhận cần.

Tôi cần một cái ôm tiếng Anh là I need a hug.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tôi cần một cái ôm:

I need a hug and I don't have any best friends.

Tôi cần một cái ôm và tôi không có bất kỳ người bạn thân nào cả.

Sometimes a hug is worth more than a thousand words.

Đôi khi một cái ôm có giá trị hơn cả ngàn từ.

I need your hug but I don't know what to do.

Tôi cần cái ôm của bạn nhưng tôi không biết phải làm gì.

No matter how strong a girl is, she has a weak point. And sometimes, all she needs is a hug.

Cho dù một cô gái mạnh mẽ như thế nào, cô ấy có một điểm yếu. Và đôi khi, tất cả những gì cô ấy cần là một cái ôm.

One hug at the perfect moment can have a huge impact on someone’s day, and can even affect their way of acting.

Một cái ôm vào thời điểm hoàn hảo có thể có tác động rất lớn đến một người nào đó trong ngày, và thậm chí có thể ảnh hưởng đến cách hành động của họ.

Đoạn hội thoại ngắn về tôi cần một cái ôm trong tiếng Anh:

I hug everything I see.

Tôi ôm mọi thứ tôi nhìn thấy.

No one escapes the hug machine.

Không ai thoát khỏi máy ôm.

My hugs make the biggest feel small.

Những cái ôm của tôi làm cho cảm giác lớn nhất trở nên bé bỏng.

The smallest feel big.

Nhỏ nhất cảm thấy to lớn.

Porcupine: What about me. I am so spiky. No one ever hugs me.

Nhím: Còn tôi thì sao. Tôi rất gai góc. Không ai ôm tôi cả.

It's me.

Tôi đây.

Bài viết tôi cần một cái ôm tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm