Home » Tỉ lệ xuất nhập khẩu là gì
Today: 2024-06-26 05:45:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tỉ lệ xuất nhập khẩu là gì

(Ngày đăng: 27/07/2020)
           
Tỉ lệ xuất nhập khẩu là import and export rates, phiên âm ɪmˈpɔːt ən ɪkˈspɔːt reɪts. Đây là khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh nhằm thống kê số lượng hàng hóa. Một số câu tiếng Anh về tỉ lệ xuất nhập khẩu.

Tỉ lệ xuất nhập khẩu là import and export rates, phiên âm ɪmˈpɔːt ən ɪkˈspɔːt reɪts. Đây là khái niệm thường xuyên được thấy trong lĩnh vực kinh doanh nhằm thống kê số lượng hàng hóa đã nhập vào và xuất đi của doanh nghiệp hoặc quốc gia.

Một số mẫu câu tiếng Anh về tỉ lệ xuất nhập khẩu.

In order to improve the import and export rates of 2020, the company must find a way to gain profit without wasting too much money and time on creating products which are only valuable for domestic uses.

Nhằm cải thiện tỉ lệ xuất nhập khẩu của năm 2020, công ty bắt buộc phải tìm cách để thu về lợi nhuận mà không phí phạm tiền bạc và thời gian cho việc tạo ra các sản phẩm chỉ có giá trị cho mục đích sử dụng nội địa.

SGV, Tỉ lệ xuất nhập khẩu là gìThis year’s import and export rate has made a huge impact on the director’s decision to keep crafting and selling technological products to both foreign and domestic markets.

Tỉ lệ xuất nhập khẩu năm nay đã có tác động lớn đến quyết định của giám đốc trong việc tiếp tục chế tạo và bán các sản phẩm công nghệ cho cả hai thị trường trong và ngoài nước.

In some cases, both import and exports rate will likely determine the rise or downfall of the company because they considered to be a measure of success in business.

Trong một vài trường hợp, cả hai tỉ lệ xuất và nhập khẩu sẽ thông thường quyết định sự đi lên hay sự suy sụp của công ty vì chúng được cho là thước đo của sự thành công trong kinh doanh.

Due to the Covid 19 pandemic, Vietnam’s seafood import and export rates has suffered severe damages. It is easily understandable as the number of cases in the world are still high.

Do dịch bệnh Covid 19, tỉ lệ xuất nhập khẩu hải sản của Việt Nam đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Điều đó dễ dàng hiểu được vì các ca nhiễm bệnh trên thế giới vẫn còn cao.

Bài viết tỉ lệ xuất nhập nhẩu là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm