Home » Phân số trong tiếng Nga biểu thị điều gì
Today: 2024-05-30 13:30:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân số trong tiếng Nga biểu thị điều gì

(Ngày đăng: 18/11/2021)
           
Phân số trong tiếng Nga biểu thị điều gì. Các trường hợp phân chia phân số trong tiếng Nga. Cách viết và cách sử dụng của phân số trong tiếng Nga.

Phân số trong tiếng Nga là một nhóm đặc biệt trong khuôn khổ số từ số lượng được tách riêng ra để biểu thị các lượng như  2,5, 0,3, 0,25...

1. Trường hợp phân số nhỏ hơn một đơn vị thì có hai cách viết

1.1 Viết dưới dạng phân số:

Một phần bảy viết là одна седьмая

Một phần năm viết là две пятых

Năm phần tám viết là пять восьмых

1.2 Viết dưới dạng thập phân:

0,2 viết là ноль целых, два десятых

0,45 viết là ноль целых, сорок пять сотых

2. Trường hợp phân số lớn hơn một đơn vị cũng có hai cách viết

2.1 Viết dưới dạng phân số:

Hỗn số một/một phần năm viết là одна целая и одна пятая

Hỗn số ba/ba phần sáu viết là три целых и три шестых

2.2 Viết dưới dạng thập phân:

1,36 viết là одна целая, тридцать шесть сотых

6,7 viết là шесть ценлых, семь десятых

Phân số cũng biến cách theo quy tắc chung của số từ, về phần danh từ đi theo có dạng số ít hay số nhiều còn tùy thuộc vào ý nghĩa.

Ví dụ:

Олоко трёх пятых книги: gần ba phần năm cuốn sách

Около трёх пятых книг: gần ba phần năm số sách

Ngoài ra còn có một số trường hợp được biểu thị bằng danh từ như:

Половина: một nửa

Треть: một phần ba

Четверг: một phần tư

Ví dụ:

Девочки занимают треть общего числа учеников.

Сейчас уже половина восьмого.

Bài viết phân số trong tiếng Nga biểu thị điều gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm