Home » Học bổng khuyến khích học tập tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-24 13:37:38

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Học bổng khuyến khích học tập tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 13/07/2020)
           
Học bổng khuyến khích học tập tiếng Anh là scholarship sencouraging study. Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt tùy theo thang điểm nhà trường quy định sẽ được xét và cấp học bổng khuyến khích.

Học bổng khuyến khích học tập tiếng Anh là scholarship sencouraging study. Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt tùy theo thang điểm nhà trường quy định sẽ được xét và cấp học bổng khuyến khích.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến học bổng.

Tuition /ˈtuː.ən/: Học phí.

Regulation /ˈreɡ.jə.leɪt/: Quy chế.

Subsistence /səbˈsɪs.təns/: Phí sinh hoạt.

Totality scholarship /təʊˈtæl.ə.ti ˈskɑː.lɚ.ʃɪp/: Toàn phần.

Student information /ˈstuː.dəntSGV, Học bổng khuyến khích học tập tiếng Anh là gì ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/: Thông tin học sinh.

Scholarship list /ˈskɑː.lɚ.ʃɪp lɪst/: Danh sách học bổng.

Application scholarship /ˌæp.ləˈkeɪ.ʃən ˈskɑː.lɚ.ʃɪp/: Hồ sơ xin học bổng.

Scholarship candidates /ˈskɑː.lɚ.ʃɪp ˈkæn.dɪ.deɪt/: Ứng cử học bổng.
 
Scholarship units /ˈskɑː.lɚ.ʃɪp ˈjuː.nɪt/: Đơn vị cấp học bổng.

Định mức về việc cấp học bổng khuyến khích học tập.

Đối với học sinh Trung học phổ thông chuyên cấp học bổng cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc và giỏi, hạnh kiểm tốt, định mức không thấp hơn mức học phí mà học sinh phải đóng tại trường.

Sinh viên Đại học hệ chính quy đối với nhóm ngành đào tạo mà sinh viên phải đóng tại trường, mức thu học phí của năm học tương ứng với mức sàn để cấp học bổng khuyến khích học tập.

Mục đích của việc cấp học bổng trong học tập.

Khuyến khích các đối tượng thuộc diện được xét cấp học bổng phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt.

Đầu tư ưu tiên, tạo điều kiện cho sinh viên học tập đạt kết quả xuất sắc theo yêu cầu của chương trình để sinh viên có động lực cao hơn trong học tập.

Thu hút người giỏi tham gia các chương trình đào tạo khác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của chương trình.

Bài viết học bổng khuyến khích học tập tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm