Home » Get over là gì
Today: 2024-03-02 14:47:05

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Get over là gì

(Ngày đăng: 10/08/2020)
           
Get over có nghĩa là vượt qua, trở nên khỏe hơn sau khi bệnh hoặc cảm thấy tốt hơn sau một khoảng thời gian khó khăn, sau khi trải qua vất vả giành được thành công, thành tựu, kinh nghiệm.

Get over có nghĩa là vượt qua, trở nên khỏe hơn sau khi bệnh hoặc cảm thấy tốt hơn sau khi điều gì đó hoặc ai đó làm bạn không vui, hoặc trải qua vất vả giành được thành công, thành tựu hoặc kinh nghiệm.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến get over.

If you’re brave enough to love someone, then you’re strong enough to get over them.

Nếu bạn dũng cảm đủ để yêu ai đó, thì bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua họ.

Get over là gì, sgvIt’s hard to get over someone when they’re all you ever think about.

Thật khó để vượt qua ai đó khi họ là tất cả những gì bạn từng nghĩ.

You may think you’ll never get over it, but you will, and you’ll be fine.

Bạn có thể nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ vượt qua nó, nhưng bạn sẽ làm được, và bạn sẽ ổn thôi.

You can never get over the person you loved. You cannot like the one they have become. But you will always love what belongs to them, because you love them.

Bạn không bao giờ có thể vượt qua người bạn yêu. Bạn có thể không thích một trong số họ đã trở thành. Nhưng bạn sẽ luôn yêu những gì thuộc về họ, vì bạn yêu họ.

Life is just a phase, you’re going through, you’ll get over it.

Cuộc sống chỉ là một giai đoạn, bạn sẽ trải qua, bạn sẽ vượt qua nó.

She’ll cry and get over it, she’ll hate you and then love you again, but one day she’ll leave and she won’t come back.

Cô ấy sẽ khóc và vượt qua nó, cô ấy sẽ ghét bạn và sau đó lại yêu bạn, nhưng một ngày nào đó, cô ấy sẽ rời đi và cô ấy sẽ không trở lại.

Bài viết get over là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm