Home » Đại từ chỉ định trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-07-17 19:43:16

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đại từ chỉ định trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 16/11/2021)
           
Đại từ chỉ định trong tiếng Nga gồm những loại nào. Cách sử dụng đại từ chỉ định trong tiếng Nga

Đại từ chỉ định trong tiếng Nga gồm những đại từ этот, тот, такой, столько.

Các đại từ этот, тот, такой được sử dụng như tính từ, tức là biến đổi phù hợp với danh từ, bổ sung nghĩa về giống, số, cách và đóng vai trò là tính ngữ trong câu.

1. Đại từ этот và это.

Bảng biến cách của đại từ этот, тот:

Cách

Этот

Тот

Số ít

Số nhiều

Số ít

Số nhiều

Giống đực và trung

Giống cái

Giống đực và trung

Giống cái

Cách 1

Этот это

Эта

Эти

Тот

То

Та

Те

Cách 2

Этого

Этой

Этих

Того

Той

Тех

Cách 3

Этому

Этой

Этим

Тому

Той

Тем

Cách 4

Như C1 hoặc C2

Эту

Như C1 hoặc C2

Như C1 hoặc C2

Ту

Như C1 hoặc C2

Cách 5

Этим

Этой

Этими

Тем

Той

Теми

Cách 6

Этом

Этой

Этих

Том

Той

Тех

đại từ chỉ định trong tiếng Nga là gì2. Đại từ такой

Đại từ такой được sử dụng và biến cách hoàn toàn như tính từ.

Ví dụ:

Я не согласна с таким мнением.

3. Đại từ столько được sử dụng như  số từ số lượng và biến cách như tính từ ở số nhiều.

Bảng biến cách của đại столько:

Cách 1

Столько

Cách 2

Стольких

Cách 3

Стольким

Cách 4

Như C1 hoặc C2

Cách 5

Столькими

Cách 6

Стольких

Bài viết đại từ chỉ đinh trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm