Home » Các chuyên ngành trong tiếng Anh
Today: 2024-04-17 17:17:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các chuyên ngành trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 17/05/2022)
           
Chuyên ngành tiếng Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Chuyên ngành giáo dục là một tập hợp các chương trình hoặc khóa học mà một người sẽ hoàn thành để lấy bằng cao đẳng hoặc đại học.

Chuyên ngành tiếng Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Chuyên ngành học là ngành học mà sinh viên đại học học chính thức. Một sinh viên hoàn thành tất cả các môn học cần thiết cho chuyên ngành sẽ đủ điều kiện nhận bằng đại học.

Các chuyên ngành trong tiếng AnhMột số từ vựng về các chuyên ngành học tiếng Anh:

Business Administration /ˈbɪznəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/: Quản trị kinh doanh.

Accounting /ə'kauntiη/: Kế toán.

Finance and Banking /fəˈnæns ənd ˈbæŋkɪŋ/: Tài chính ngân hàng.

Majors /ˈmeɪʤərz/: Chuyên ngành.

Tourism Services & Tour Management /ˈtʊˌrɪzəm ˈsɜrvəsəz & tʊr ˈmænəʤmənt/: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Marketing /ˈmɑrkətɪŋ/: Marketing.

Communications industry /kəmˌjunəˈkeɪʃənz ˈɪndəstri/: Ngành truyền thông.

Restaurant Management and Gastronomy /ˈrɛstəˌrɑnt ˈmænəʤmənt ənd gæˈstrɑnəmi/: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Hotel Management /hoʊˈtɛl ˈmænəʤmənt/: Quản trị khách sạn.

Information Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi/: Công nghệ thông tin.

Public Relations and Communications /ˈpʌblɪk riˈleɪʃənz ənd kəmˌjunəˈkeɪʃənz/: Quan hệ công chúng và Truyền thông.

English Linguistics / ˈɪŋglɪʃlɪŋˈgwɪstɪks/: Ngôn ngữ Anh.

Biomedical Engineering /ˌbaɪoʊˈmɛdɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/: Kỹ thuật y sinh.

Commercial business /kəˈmɜrʃəl ˈbɪznəs/: Kinh doanh thương mại.

Một số câu ví dụ liên quan đến các chuyên ngành học tiếng Anh:

1. His speciality is Restaurant Management and Gastronomy .

Chuyên ngành của anh ấy là quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

2. Students majoring in English will learn and explore the origins of the language.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh sẽ tìm hiểu và khám phá nguồn gốc của ngôn ngữ này.

3. Students majoring in Business English will be able to become entrepreneurs with fluent English.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại sẽ có thể trở thành doanh nhân với vốn tiếng Anh lưu loát.

4. We are trained in Chinese language and Engineering majors with a Bachelor's degree.

Chúng tôi được đào tạo về ngôn ngữ Trung Quốc và các chuyên ngành Kỹ thuật với bằng Cử nhân.

Bài viết được biên soạn bởi đội ngũ SGV - các chuyên ngành trong tiếng Anh.

Bạn có thể quan tâm