Home » Social quarantine là gì
Today: 2023-12-06 23:37:40

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Social quarantine là gì

(Ngày đăng: 30/07/2020)
           
Social quarantine là cách ly xã hội, là tập hợp các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh giữa cá nhân và cộng đồng bằng cách khuyến khích ở nhà, không tụ tập đông người nơi công cộng.

Social quarantine là cách ly xã hội, là tập hợp các biện pháp phi dược phẩm nhằm ngăn chặn, giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm bằng cách khuyến khích ở nhà, không tụ tập đông người nơi công cộng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến social quarantine.

Social quarantine là gì, sgvVirus /ˈvaɪə.rəs/: Vi rút gây bệnh.

Transmission /trænzˈmɪʃ.ən/: Sự truyền nhiễm.

Super spreader /ˈsuː.pəˌspred.ər/: Người siêu lây nhiễm.

Spread /spred.ər/: Lây truyền.

Pathogen /ˈpæθ.ə.dʒən/: Mầm bệnh.

Outbreak /ˈaʊt.breɪk/: Bùng phát.

Pandemic /pænˈdem.ɪk/: Đại dịch.

Isolation /ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən/: Cách ly.

Infection /ɪnˈfek.ʃən/: Lây nhiễm.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến social quarantine.

Social quarantine is the best way to prevent the spread of disease during an outbreak.

Hình thức cách ly xã hội là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh trong thời gian đại dịch bùng phát.

In the current dangerous epidemic, social quarantine is not only a way to protect people, but also a measure of assessing human personality.

Trong thời kỳ đại dịch nguy hiểm hiện tại, cách ly xã hội không chỉ là phương pháp bảo vệ con người, mà còn là thước đo đánh giá nhân cách con người.

In order to minimize the possibility of spreading the disease, many social quarantine methods have been used, such as closing large shops, schools, offices and companies.

Để giảm thiểu khả năng lây bệnh, nhiều phương pháp cách ly xã hội được sử dụng như đóng cửa các quán tập trung đông người, trường học, cơ quan, công ty.

Bài viết social quarantine là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm