Home » Province là gì
Today: 2023-12-02 04:02:07

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Province là gì

(Ngày đăng: 24/08/2020)
           
Province có nghĩa là tỉnh, phiên âm là ˈprɒv.ɪns. Tỉnh là đơn vị hành chính trực tiếp làm việc với trung ương đồng thời là đơn vị quản lý, điều hành trực tiếp đối với các đơn vị hành chính ở cơ sở và cấp xã.

Province có nghĩa là tỉnh. Trong nghĩa thông dụng, tỉnh dùng với khái niệm hẹp hơn, để chỉ đơn vị hành chính cấp 1 nhưng không phải là đô thị trực thuộc trung ương.

Đơn vị hành chính cấp 1 quốc gia thường được gọi là tỉnh thành hoặc chính xác hơn là đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến province.

City /ˈsɪt.i/: Thành phố.

Town /taʊn/: Thị trấn.

Ward /wɔːd/: Phường.

Civil group /ˈsɪv.əl ɡruːp/: Tổ dân phố.

Lane /leɪn/: Ngõ.

Alley /ˈæl.i/: Ngách.

Avenue /ˈæv.ə.njuː/: Đại lộ.

Street /striːt/: Đường phố.

District /ˈdɪs.trɪkt/: Quận.

Number /ˈnʌm.bər/: Số nhà.

Permanent address /ˈpɜː.mə.nənt əˈdres/: Địa chỉ thường trú.

Mailing address /ˈmeɪlɪŋ əˈdres/: Địa chỉ nhận thư.

Bài viết province là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm