Home » Bằng bác sĩ tiếng Anh là gì
Today: 2024-05-28 18:54:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bằng bác sĩ tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 10/08/2020)
           
Bằng bác sĩ tiếng Anh là doctor degree, phiên âm dɒktər dɪˈɡriː, là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ và bằng Tiến sĩ.

Bằng bác sĩ tiếng Anh là doctor degree, phiên âm /dɒktər dɪˈɡriː/, để có bằng bác sĩ các sinh viên y khoa phải học trong 6 năm, còn để được cấp bằng bác sĩ chuyên khoa phải học 9 năm liên tiếp mới đủ điều kiện hành nghề.

Sinh viên y khoa ngoài 6 năm học tại Đại học y khoa còn phải cần học về chuyên khoa 2 đến 3 năm và thi lấy chứng chỉ hành nghề.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến bằng bác sĩ.

Bachelor /bætʃələr/: Cử nhân.

Bachelor of medicine /bætʃələr əv medɪsən/: Cử nhân y khoa.

Bachelor of Medical Sciences /bætʃələr əv medɪkəl ˈsaɪəns/: Cử nhân khoa học y tế.

Bachelor of Public Health /bætʃələr əv ˈpʌblɪk helθ/: Cử nhân y tế cộng đồng.Bằng bác sĩ tiếng Anh là gì, SGV

Bachelor of Surgery /bætʃələr əv ˈsɜːdʒərI/: Cử nhân phẫu thuật.

Doctor of Medicine /ˈdɒktər əv medɪkəl/: Tiến sĩ y khoa.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bằng bác sĩ.

To become doctor in the US, it takes students 11 to 14 years to work.

Để trở thành bác sĩ ở Mỹ, sinh viên phải mất 11 đến 14 năm để có thể hành nghề.

It take at least 9 years to train a specialist doctor.

Cần ít nhất 9 năm để đào tạo một bác sĩ chuyên khoa.

The doctors have to do some tests to find out what's wrong with a patient.

Các bác sĩ phải thực hiện một số xét nghiệm để tìm ra vấn đề với một bệnh nhân.

Bài viết bằng bác sĩ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm