Home » Branded product là gì
Today: 2024-04-24 16:50:42

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Branded product là gì

(Ngày đăng: 23/03/2021)
           
Branded product có nghĩa là sản phẩm có thương hiệu, phiên âm /ˈbræn.dɪd ˈprɑː.dʌkt/. Là sản phẩm được sản xuất bởi một nhà sản xuất nổi tiếng và có nhãn của nhà sản xuất đó.

Branded product có nghĩa là sản phẩm có thương hiệu, phiên âm /ˈbræn.dɪd ˈprɑː.dʌkt/. Là sản phẩm được sản xuất bởi một nhà sản xuất nổi tiếng và có nhãn của nhà sản xuất đó. 

Thương hiệu của một sản phẩm phải đảm bảo chất lượng của nó, có thể nhận dạng là sản phẩm của một nhà sản xuất hoặc công ty tiếp thị cụ thể.

Một số cụm từ tiếng Anh về Branded product:

Benefit: Lợi ích.

Advertising: Quảng cáo. 

Brand awareness: Nhận biết thương hiệu. 

Increased brand reputation: Tăng uy tín thương hiệu.

Large outreach: Tiếp cận rộng rãi.

Low cost: Chi phí thấp.

Increased loyalty: Tăng lòng trung thành.

Business cards: Danh thiếp.

Brand mark: Dấu hiệu của thương hiệu.

Brand acceptability: Chấp nhận thương hiệu.

Brand loyalty: Trung thành thương hiệu.

Brand equity: Giá trị thương hiệu.

Brand preference: Ưa thích thương hiệu.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Branded product:

Supermarket lines are often cheaper than branded goods.

Hàng siêu thị thường rẻ hơn hàng hiệu.    

Branded products remain a popular choice for building brand recognition. 

Các sản phẩm có thương hiệu vẫn là lựa chọn phổ biến để xây dựng sự công nhận thương hiệu.

Our findings document quality is the most important branded product meaning across countries.

Chất lượng tài liệu phát hiện của chúng tôi là ý nghĩa quan trọng nhất của sản phẩm có thương hiệu trên khắp các quốc gia.

This research develops a scale to assess branded product meanings, including quality, values, personal identity, and traditions.

Nghiên cứu này phát triển một thang đo để đánh giá ý nghĩa của sản phẩm có thương hiệu, bao gồm chất lượng, giá trị, bản sắc cá nhân và truyền thống. 

The Campbell Soup Company, primarily a producer of canned soups, they utilize a multiproduct branding strategy by way of soup line extensions.

Công ty Campbell Soup, chủ yếu là nhà sản xuất súp đóng hộp, họ sử dụng chiến lược xây dựng thương hiệu đa sản phẩm bằng cách mở rộng dòng súp.

The Importance of Branded Products in Marketing it’s important that you don’t disregard more traditional marketing techniques, such as the use of branded products.

Bài viết Branded product là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm